Prosím čekejte...

Hlášení rozhlasu

Odebírat hlášení

Pozvánka

22. 10. 2021 12:01

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVATÝ JIŘÍ JE SVOLÁNO STAROSTOU OBCE NA 10. 11. 2021 V 19:00 DO KLUBOVNY POD BOROVICÍ V SVATÉM JIŘÍ ČP 60.

Program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Volba návrhové komise.
  3. Zpráva předsedy Finančního výboru obce Svatý Jiří.
  4. Zpráva předsedy Kontrolního výboru obce Svatý Jiří.
  5. Rozpočtové opatření.
  6. Schválení záměru zřídit věsné břemeno na poz. p.č. 386 v k.ú. Loučky (GasNet).
  7. Schválení záměru zřídit věc. bř. na poz. p. č. 444/10; 447/2; 458/14 a 662/1 v k.ú. SJ (VAK).
  8. Schválení závazné vyhlášky obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému

odpadového hospodářství.

  1. Diskuse a připomínky občanů.
  2. Další.

Číst více

Platí do: 11. 11. 2021 12:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

22. 10. 2021 11:12

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14 (ul. Královéhradecká, Moravská) Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, Choceň, sil. II/317, sil. II/315 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, Hrádek, Ústí nad Orlicí (ul. Pražská, J. Haška, M.R.Štefánika) a místní komunikace ul. Sokolská v Ústí nad Orlicí-Kerhartice, sil. II/360 (ul. Cihlářská) Ústí nad Orlicí, křižovatka sil. III/36016 a sil. II/315 na Hrádkem, sil. III/3155 Svatý Jiří, sil. III/3155, sil. III/3156 Oucmanice, sil. III/36015, sil. III/36016 Sloupnice, v souvislosti s objížďkou a uzavírkou sil. II/315 v obci Ústí nad Orlicí- Kerhartice termínu od 01.11.2021do 31.03.2022.

Průjezd Kerharticemi bude umožněn: BUS, IZS, rezidentům obcí Kerhartice, Hrádek, Jehnědí, Sudislav, Oucmanice, Svatý Jiří, Voděrady, Orlické Podhůří.

Úplné znění vyhlášky v příloze.

Číst více

Platí do: 31. 3. 2022 12:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
signed_STRABAG-Kerhartice_uzav.1.pdf Stáhnout
situace_Uzavírka_II_315_Hrádek_-_Strabag_2022_OU.pdf Stáhnout

Očkování proti Covid-19 - třetí dávka

20. 10. 2021 11:41

Od 18. října se zkrátí doba, po jejímž uplynutí lze podstoupit očkování posilovací dávkou. Posilovací dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen. Využít této možnosti bude nově možné už 6 měsíců od dokončeného očkování. Tento interval doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podpořili ho i odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a klinická skupina Ministerstva zdravotnictví.

Aby se zabránilo nárůstu průlomových infekcí, zejména u osob z rizikových skupin, jako jsou osoby s poruchou imunity, chronickým onemocněním či osoby vyššího věku, je vhodné u těchto skupin osob provést přeočkování, aby se jejich ochrana proti onemocnění covid-19 posílila. Tyto osoby jsou totiž poklesem ochrany proti onemocnění covid-19 ohroženy nejvíce a hlavně dříve než ostatní. Přeočkování je vhodné také pro osoby, které mohou tyto rizikové skupiny osob onemocněním covid-19 ohrozit anebo jsou ve vyšším riziku onemocnění v rámci svého zaměstnání. Jedná se například o osoby pracující ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Využít posilovací (nebo také posilující) dávky budou moci i všichni ostatní, kteří mají zájem maximálně chránit své zdraví i zdraví svých blízkých před onemocněním covid-19 a kteří byli očkování před šesti a více měsíci. Tento interval doporučila Evropské agentura pro léčivé přípravky (EMA), podpořily ho odborné společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně i klinická skupina Ministerstva zdravotnictví. Své stanovisko poskytl i Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podrobné informace v přiložených letácích.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Číst více

Platí do: 31. 12. 2021 12:00  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
posilovaci_davka.pdf Stáhnout
Letak_posilovaci_davka_po_6_mesicich_11102021.pdf Stáhnout

„Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“

19. 10. 2021 10:18

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy

Číst více

Platí do: 18. 11. 2021 10:17  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Svatý Jiří
Přílohy k hlášení
ořez stromů ČEZ.pdf Stáhnout

Vytvořeno službou: Hlášenírozhlasu.cz